សូមស្វែងរកតំណាងចែកចាយ ម៉ូតូកង់បី Bajajដែលនៅជិតអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអ្នក

Radius:

Kubota Kim Seanhok Hut

National Road No. 4, Veal Meas Village, Veal Rinh Commune, Prey Nub District, Preah Sihanouk Province

Kubota Sideth Vathana

National Road No. 3, Kampong Bay Cheung Village, Sangkat Kampong Bay, Kampot City, Kampot Province

Kubota Huot Pov

National Road No. 2, Roneam Village, Kork Khmoung Commune, Traing District, Takeo Province

Kubota Huon Kheang

National Road 1, Prek Raing Village, Prasat Bonlek Commune, Peam Ror District, Prey Veng Province

Kubota Seng Huy

National Road No. 4, Pearnichakam Village, Sangkat Rokar Thum, Chbar Morn City, Kampong Speu Province

Kubota Seng Leng

No. 291, National Road No. 6A, Kien Khlaing Village, Sangkat Chroy Chongvar, Khan Russey Keo, Phnom Penh

Kubota Chhay Lang

National Road 1, Roub Kur Village, Prey Chhlak Commune, Svay Rieng City, Svay Rieng Pro

Kubota Meng Pisey

National Road No. 7, Psar Veng Village, Sangkat Kratie, Kratie City, Kratie Province

Kubota Meng Piset

National Road No. 7, Sangkat Chroul, Suong City, Tbong Khmum Province

Kubota Huot Sroeng

National Road No. 7, Boeung Snay Village, Sangkat Sambour Meas, Kampong Cham City, Kampong Cham Province

Kubota Phalla Rithy

National Road No. 5, Kandal Village, Sangkat Kampong Chhnang, Kampong Chhnang City, Kampong Chhnang Province

Kubota Eng Hok Dealer

National Road 5, Pur Takouy Village, Sangkat Lorlok Sar, Pursat City, Pursat Province

Kubota Tan Long Chea

Leab Tong Village, Kampong chen tbong, Stung Sen district, Kampong Thom Province

Kubota Meng Sokha

National Road 62, Thnol Bek Village, Trapaing Russey Commune, Kampong Svay District, Kampong Thom Province.

Kubota Lor Hangkry

House#313, National Road No. 5, Por Takouy Village, Sangkat Lorlok Sor, Pursat City, Pursat Province

Kubota Chan Vanna

National Road 78, Phum 1, Sangkat Labansiek, Banlung City, Rattanak Kiri Province.

Kubota Chea India

Road 63, Trapaing Pring Village, Sangkat Stung Treng, Stung Treng City, Stung Treng Province

Kubota Seng Touch

National Road No. 62, Lor Et Village, Sangkat Kampong Pranark, Preah Vihear City, Preah Vihear

Kubota Yee Chhun 2

National Road No. 6, Pich Village, Kralanh Commune, Kralanh District, Siem Reap Province

Kubota Seanghy Marbo

National Road No. 6A, Kork Thnot Village, Kan Dek Commune, Prasat Bakong District, Siem Reap

Kubota Yee Chhun

National Road No. 68, O'Kansaeng Village, Sangkat Samrong, Samrong City, Uddor Meanchey

Kubota Seanghy Marbo 2

National Road No. 6, Pich Village, Kralanh Commune, Kralanh District, Siem Reap Province

Kubota Oeng Seanghy

National Road No. 6, Sophy Village, Sangkat Kampong Svay, Serey Sophon City, Banteay Meanchey Province