សូមស្វែងរកតំណាងចែកចាយម៉ូតូ Honda N.C.X ដែលនៅជិតអាសយដ្ឋាន​​បច្ចុប្បន្នរបស់លោក-អ្នក

(អាសយដ្ឋានអតិថិជនត្រូវតែនៅក្នុង 50 គីឡូម៉ែត្រធៀបទៅនិងតំណាងចែកចាយ ម៉ូតូ Honda)

Radius:

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា ស៊ាវ ឆេង

Nrational Road No. 2, Smao Khchey Village, Tropeang Sab Commune, Bai District, Takeo Province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា ឆាយ​ ហ៊ី

Natinal Road  No. 3, Angtasom Village,  Angtasom Commune, Tramkok District, Takeo Province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា លី ម៉ុងគក់

Stree Mitapheap O Muoy, Group 1,Village 1, Sangkat 4, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា​ មាន លាភ

No. 130, Mao Setoung Blvd, Group 20, Village 3, Sangkat Toul Tompung 1,  Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា លី ម៉ុងគក់

Stree Mitapheap O Muoy, Group 1,Village 1, Sangkat 4, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា​ រ៉ាន​ កាយ

Somraong Village, Somraong Commune, Somraong District, Oddarmeanchey Province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា​ ហេង ចន្ថា

National Road no. 4, KrangPolTep village, Sangkat Roka Thom, Krong Chbarmon, Kampong Speu Province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុង​ដា ស៊ាន ស

National Road 7A, Vat Village, Sangkat Kratie, Kratie City, Kratie province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុង​ដា លឹម ហ៊ង

National Road 7A, Phsa Veng Village, Sangkat Kratie, Kratie City, Kratie province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា ដង ទង់

No.71-72, Village 2, Sangkat Smachmeanchey, Khamarakphumint City, Koh Kong Province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា​ សេង យូហុង

No. 482,Natinal Route No 1, Toul Thnoat Village, Korki Commune,Kiensvay District,Kandal Province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា​ ហេង សំបូរ

St. 206 Across St. 105, Ta Khmao village, Sangkat Ta Khmao, Krong Ta Khmao, Kandal Province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា ស្រីអូន ឈូក

NR3, Krosang Village, Sat Phoung Commune, Chhuk District, Kampot Province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា ស្រី អូន

Kampongbay khang Tbong village, Kampong Bay Commune, Krong Kampot , Kampot provice.

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា ហឿង គាំង

No. 112, St. 6, Kampong Tmor Village, Kampong Thmor Commune, Sontok District, Kampong Thom Province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា ង៉ូវ វង្សឆាយ

No.6 Leap Torng Village, Kampong Chin Tbong Commune, Stoung District, Kampong Thom Province

ហាងលក់ម៉ូតូ​ហុងដា​​ ទី​ ឆេងហាក់

No. 13, Group 2,Kompong Krorbao Village, Kompong Krorbao Commune, Steoung Sen Town, Kompong Thom Province

ហាងលក់ម៉ូតូ​ហុងដា​​ ​ជួប​ កៅ

No. 33, National Road 6, Damrey Choinkhlar village, Sangkat Domrey Choinkhlar, Stoeung Sen Town, Kompong Thom Province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា ហេង​ ចន្ថា

St. 57, Phum Otapokleu, Sangkat Pailin, Pailin City, Pailin Province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា​ សូត្រ ប៊ុនធឿន

National 5, Klang Prak Village, Sangkat Pha Eh, Kompong Chhnang City, Kompong Chhnang Province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា​ ស៊ាង រ៉ាណែត

Doun Dei Village,Chrey Vien Commune,Prey Chhor District,kampongcham province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា​​ សុខ​ គា

No. A32-34, St. Kra Muon Sor, Village 11, Sangkat Kompong Charm, Kompong Cham Town, Kompong Cham Province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា​ គីម ហេង

St. 7A, 4th Village, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham, Kampong Cham Province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា ឡៅ ជីងហួរ

No. 23, National No. 5, Street Samkimeanchey, Preah Punlear Commune, Sereysophorn District, Banteay Meanchey Province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា ហ៊ុយ ទៀង

#52, National Road 5, Phum Thma Koul, Ta Poung Communce, Thma Koul District, Battambang Province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា​ ពិន ទី១

National 5, Por 1 Village, Kear Com, Moung Ruessey District, Battambang Province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា ពិន ទី

National Road 5, Phum Prek Mohatep, Sangkat Svay Por, Battambang city, Battambang Province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា​ ហួរ ស៊ីវខេង

#371, National Road 5, Phum Ou Char, Sangkat Ou Char, Battambang city, Battambang Province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា​ ទៀ ញ៉ិល

4 Village, Preahpunlear Commune, Sereisophorn City, Bantheaymenchey Province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា​ សេង​ ហួត

No. 0023, National road 06, Group 01, Bonteaychas Village, Sangkat Slorgrarm, Seim Reap town, Siem Reap Province

ហាងលក់ម៉ូតូ​ហុងដា​​ ឡៅ ជីងហួរ

No. 23, National No. 5, Street Samkimeanchey, Preah Punlear Commune, Sereysophorn District, Banteay Meanchey Province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុង​ដា សុខ អ៊ាន

National Road 7A, Tbong Vat Village, Memot Commune, Memot District, Tbong Khmum province

ហាងលក់ម៉ូតូ​ហុងដា​​ តេង​ សុខហួរ

National Road 7A, Choeng Lorng Village, Sangkat Soung, Soung Town, Kompong Cham Province

ហាងលក់ម៉ូតូ​ហុងដា​​ លីន ស្រី

No. 087, St.20, Sangkat Rokaknorng , Dounkeo Town,Takeo Province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា​ ជីងឡុង

South of agriculture office 100m, Veal Yune Village, Sangkat Svay Rieng, Svay Rieng City, Svay Rieng Province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា​ ឈួ ស៊ុន

National Road 14, Tropeang Pring Villag, Stung Treng Commune, Krong Stung Treng, Stung Treng Province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា​​ សេង ហួតពួក

National road No. 6, Pouk Commune, Pouk District, Siem Reap Province

ហាងលក់ម៉ូតូ​ហុងដា​​ សៀមរាប​

No. 0464, National road 06, Bonteaychass Village, Sangkat Slorgram, Seim Reap town, Siem Reap Province

ហាងលក់ម៉ូតូ​ហុងដា​​ សេង ហួត

Ochrov Village, Poipet Commune, Poipet City, Bantheaymenchay Province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា​ សួន​ សោភា

Chey Chumneas Villag, Labansiek Commune, Krong Banlung, Ratanakiri Province

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា​ ខូយ​ វ៉េត

East of Prey Veng Market far 50m, #45, Village 3, Sangkat Kompong Leav, Prey Veng City, Prey Veng Province

ហាង​លក់ម៉ូតូហុងដា ហេង អូន

East of Prey Veng Market far 50m, #45, Village 3, Sangkat Kompong Leav, Prey Veng City, Prey Veng Province

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា ប៉ោ ឡេង

East of Neak Leoung far 10m, #555, Nation Road 1, Village 1, Prek Ksay

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា ព្រះវិហារ

Andoung Po Village, Sangkat Kampong Pronak, Krong Preah Vihear, Preah Vihear Province

ហាងលក់ម៉ូតូ​ហុងដា ឈឹមនាង ១

No.57, National road number 1, sangkat Chbar Ompov 1, Khan Chbar Ompov, Phnom Penh.

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា ឃី បុប្ផា

St. 6A, Sangkat Chroy Chongva, Khan Chroy Chongva, Phnom Penh.

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា តេង គីមហេង

Building No 54CDEF, St 355, Toul Kork Village, Sangkat Toul Sangkae, Khan Russey keo, Phnom Penh.

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា សេង ចេងទី

No.3, Street 271, Tropang chhouk village Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh.

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា​ សុខ​​ហ៊ី

No. 188, National Road No. 5, Kandal village, Sangkat Prek Pnao, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

ហាងលក់ម៉ូតូ​ហុងដា​​ លី​ គង់

No. 1B,2B,3B,4B, St. Monireth,Trea Village, Sangkat Stoeng Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh.

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា​ ប៉ុក​ ផលរ៉ា

No. 314,St.271 Sangkat Tom Nop Toeuk, Khan Chom Karmon, Phnom Penh.

ហាងលក់ម៉ូតូ​ហុងដា​​​ ឆាយ លី

No.777A, Kampuchea Krom Blvd, Sangkat Toeuk Laak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

ហាងលក់ម៉ូតូ​ហុងដា​​​ វណ្ណ ស៊ឺហេង

No. 279A-B, St. 245 Mao Tse Tong, Sangkat Phsar Doem Kor, Khan Toul Kork,Phnom Penh.

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា ជឹង សុងហ៊ី

No. 839C, Preash Monivong Blvd, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.

ហាងលក់​ម៉ូតូហុងដា​​ ជា សំបូរ

No. 292 Eo, St. Charles De Gaulle, Sangkat Orussey 2, Khan 7 Makara, Phnom Penh.

ហាងលក់ម៉ូតូហុងដា​ ឈឹម នាង

No.44Eo, St. Preah Monivong, sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, Phnom Penh.

ក្រុមហ៊ុន អិន ស៊ី អិច​​

No. 364, Street Monivong Blvd, Sangkat Beug Kengkong 1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

ក្រុមហ៊ុន អិន ស៊ី អិច​​

Russian Blvd, Phum Kbal Damrey, Sangkat Kakab, Khan Porsenchey, Phnom Penh.